Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Fenit van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Wij zenden een extra exemplaar op aanvraag kosteloos toe.